parallax background

افزایش 37 درصدی صادرات مواد غذایی و دام از ایران به اروپا

22.04.2024
افزایش 15 درصدی حجم تجارت بین ایران و آلمان
21.04.2024
ایجاد میز اتاق ایران و آلمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
23.04.2024