انتشارات

دیدگاه

فصلنامه اقتصادی اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان

کسری امام‌صفاری

مدیر ارتباطات و نوآوری

81331703 21 98+


علیرضا قهرمانی

مدیر هنری

81331702 21 98+


مسعود اعتصامی

روابط عمومی

81331708 21 98+