امتیاز

صاحب امتیاز:
  • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • خیابان هشتم بخارست، پلاک 7
  • صندوق پستی: 15875-6118 تهران، ایران
  • تلفن: +982181331000 | +982188758924
  • فکس: +982188663211
  • ایمیل: ahk@ahkiran.ir
  • وبسایت:  diihk.ir

© 2023 | اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

تذکر
  • این وبسایت بخشی از حضور آنلاین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در فضای اینترنت است.
  • مسئولیت صفحاتی که از خارج این وبسایت لینک شده است بر عهده اتاق نیست.