02.01.2024

هیات نمایشگاهی Anuga Foodtec

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در نظر دارد تا هیاتی را به نمایشگاه Anuga Foodtec از تاریخ 28 اسفند 1402 تا 4 فروردین 1403 در شهر کلن همراهی کند.