parallax background

وبینار «آشنایی با فرآیند ارزشیابی مدارک و اشتغال رشته‌های مهندسی در آلمان»

10.06.2024
وبینار «آشنایی با فرآیند ارزشیابی مدارک و اشتغال رشته‌های پیراپزشکی در آلمان»
10.06.2024
اتاق ایران و آلمان میزبان غرفه‌‌داران آگروفود بود
13.06.2024